Services

งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile Integrity Test) : Cross Hole Sonic Logging Test

การทดสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างเสาเข็มด้วยวิธี Cross Hole Sonic Logging เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM D-6760 โดยการส่งผ่านคลื่นเสียง (Ultra Sonic Pulse) จากหัวส่งสัญญาณไปยังหัวรับสัญญาณ โดยที่ระยะเวลาที่คลื่นใช้ในการเดินทางผ่านเนื้อคอนกรีตที่มีคุณสมบัติคงที่จะมีค่าเท่ากันตลอดช่วงความยาวเข็ม แต่ในกรณีที่ช่วงใดช่วงหนึ่งมีสภาพเนื้อคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไป ระยะเวลาที่คลื่นใช้ในการเดินทางจากหัวส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากความเร็วคลื่นที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง

การทดสอบด้วยวิธีดังกล่าวนี้เป็นวิธีการทดสอบที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการทดสอบที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถทำการทดสอบได้โดยตลอดทั้งต้น การทดสอบด้วยวิธีดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทั้งในโครงสร้างเสาเข็มเจาะ, Caisson, เสาเข็ม Barrette และโครงสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm wall) ซึ่งโครงสร้างในลักษณะดังกล่าวนี้สาเหตุสภาพไม่สมบูรณ์ที่อาจเกิดขึ้นพอจะสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้

- ความเป็นโพรงของเนื้อคอนกรีต เนื่องจากการจี้ (vibration) ไม่เพียงพอในขณะเทคอนกรีต

- การแยกตัวที่เกิดจากการจี้ (vibration) ที่มากเกินไป ระหว่างส่วนผสมในคอนกรีต

- การชะล้างของปูนซีเมนต์ที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินไหลผ่าน

- รอยแตกร้าวที่เกิดจากการหดตัวของเนื้อคอนกรีต

- สิ่งแปลมปลอมที่ผสมอยู่ในเนื้อคอนกรีต

- รอยคอดหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเสาเข็มที่เกิดจากการพังทลายของดินรอบข้างในระหว่างที่ทำการถอนปลอดเหล็กกันดินพังทลาย (casing)

ท่อทดสอบ (Sonic Access Tube) จะถูกทำการติดตั้งพร้อมกับโครงเหล็กเสริมก่อนทำการเทคอนกรีตโดยทั่วไปที่ใช้จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.00 มิลลิเมตร โดยจะทำการผูกยึดติดกับโครงเหล็กเสริม (Rebar Cage) เพื่อให้มั่นใจว่าท่อดังกล่าวจะอยู่ในแนวดิ่ง ชนิดของท่อที่ใช้สามารถใช้ได้ทั้งท่อ PVC และท่อเหล็ก แต่ท่อเหล็กจะได้เปรียบกว่าในแง่ของการยึดเหนียวกับคอนกรีต (bonding) โดยทั่วไปการทดสอบสามารถเริ่มได้หลังจากเทคอนกรีตไว้ประมาณ 7-14 วัน

Cross hole sonic logging is a method to verify the structural integrity of drilled shaft and other concrete piles. This method is covered under ASTM D6760. The method is considered to be more accurate than sonic echo testing in the determination of structural soundness of concrete within the drilled shaft inside of the rebar cage. This method provides little indication of concrete soundness outside the cage.

Cross Hole Acoustical Testing normally requires steel (preferred) or PVC access tubes installed in the drilled shaft and tied to the rebar cage. Before the rebar cage is placed in the hole, the access tubes are attached to the interior of the rebar cage. The cage is then lowered into the hole and the concrete is placed. Steel tubes are preferred over PVC tubes because studies have shown that PVC tubes tend to de-bond from the concrete due to the heat of hydration process of concrete.

The tubes are filled with water as an intermediate medium. After curing for 7-14 days, a sound source and receiver are lowered, maintaining a consistent elevation between source and sensor. A signal generator generates a sonic pulse from the emitter which is recorded by the sensor. Relative energy, waveform and differential time are recorded, and logged. This procedure is repeated at regular intervals throughout the pile and then mapped. By comparing the graphs from the various combinations of access tubes, a qualitative idea of the structural soundness of the concrete throughout the pile can be gleaned.